ENKLERE OMDANNING FRA ENKELTPERSONSFORETAK TIL AKSJESELSKAP – FRITAK FOR DOKUMENTAVGIFT

Fra og med 1. januar 2016 er det gitt unntak for beregning av dokumentavgift for transaksjoner som skjer som del av en skattefri omdanning til aksjeselskap. For selskaper som er organisert som ansvarlige selskaper innebærer forslaget at man kan foreta overskjøting av eiendom eid av selskapet i forbindelse med en skattefri omdanning til AS, uten at det belastes dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien ved hjemmelsoverføringen.

Mange som driver enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskaper som ANS eller DA kan etter hvert oppleve at selskapsformen er uhensiktsmessig. Dette kan være fordi selskapet man driver har blitt mer risikofylt, og man ønsker at det personlige ansvaret skal opphøre. Videre kan det være hensiktsmessig med omdanning dersom flere blir ansatt i selskapet. Dersom du blir ansatt i et AS vil du i tillegg få trygdeytelser fra staten som du ikke hadde når du drev det ansvarlig selskapet. Det er dermed flere gode grunner til at man bør vurdere å omdanne det ansvarlige selskapet til et aksjeselskap.

Omdanning kan være hensiktsmessig ettersom man da får overført goodwill og andre merverdier til et nytt AS. Har man beskjedne verdier i det ansvarlige selskapet kan der derimot være bedre å stifte et nytt aksjeselskap med blanke ark, uten å foreta en omdanning.

Vilkår for skattefritak og fritak av dokumentavgift

Omdanningen kan på visse vilkår skje skattefritt jf. skatteloven § 11-20.

Sentrale vilkår som må være oppfylt er at;

• Foretaket som omdannes må drive en virksomhet i skattemessig forstand. I hovedsak kreves det at det foreligger en viss grad av aktivitet som tar sikte på å ha en viss varighet, er egnet til å gi overskudd, og som drives for skattyterens egen regning og risiko.

• All virksomhet og alle eiendeler samt eventuell gjeld i det foretak som omdannes må i sin helhet overføres til nytt AS

• Eierinteressene i det gamle selskapet må opprettholdes i det nye selskapet. Ved overgang fra enkeltpersonforetak er regelen at omdanneren må tegne aksjer i selskapet tilsvarende verdien av aksjeinnskuddet og inneha en tilsvarende andel av stemmeretter

• Det må foreligge en skattemessig kontinuitet. Det overordnede målet er at det nystiftede aksjeselskapet skal komme i den samme skattemessige stilling som den tidligere virksomheten.

Aksjekapitalen i det nye selskapet må ikke være høyere enn den skattemessige egenkapitalen og reel egenkapital.

Er de overnevnte vilkår oppfylt kan omdanningen som utgangspunkt skje skattefritt.
Omdanningen og registrering i foretaksregister må skje innen 1.juli i inntektsåret for å gjelde fra 1.januar samme år.

Ved Advokathuset Just AS har vi en allsidig kompetanse innenfor selskapsrett og kan gjerne bistå med rådgivning og gjennomføring av selskapsrettslige transaksjoner.

2018-04-22T19:32:31+02:00