Forenklinger av aksjeloven kan gi stor gevinst

Med den nye aksjeloven behøver ikke selkapsledelse og eiere å være fysisk til stede under en generalforsamling. – Dette åpner for betydelige ressursbesparelser for selskapene, sier advokater ved Advokathuset Just, Lars Nygaard (på skjerm) og Peter Wright.

Endringer i aksjeloven åpner for å ta i bruk digitale virkemidler. – Dette vil vil forenkle hverdagen og kan gi store besparelser for selskapene.

Dette sier Peter Wright og Lars Nygaard, advokater hos Advokathuset Just, i forbindelse med at regjeringen vil gjøre aksjelovene enklere å forstå og følge for aksjeselskaper.

Forslagene om endringer ble fremsatt av aksjelovutvalget, i fjor høst. Formålet er å forenkle og modernisere aksjelovgivningen. Forleden fulgte nærings- og fiskeridepartementet opp med å fremme sine forslag til endringer i aksjelovgivningen.

Forslagene som er lagt frem fra departementet gjelder i hovedsak elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. Dersom forslagene blir vedtatt av Stortinget, vil dette gjøre hverdagen enklere og potensielt mer lønnsom for aksje- og allmennaksjeselskapene.

Et hovedtrekk ved lovendringene som er foreslått, er en tilpasning til den digitale tidsalderen. Der det i dag brukes både tid og penger på papir og fysiske møter, vil man ta i bruk de teknologiske hjelpemidler som finnes.

– Dette viser det at regjeringen tar inn over seg den digitale tidsalderen vi lever i. Dersom disse forslagene blir vedtatt vil vi få en aksjelovgivning som vil kunne innebære betydelige forenklinger og muligheter for besparelser, sier advokatene Peter Wright og Lars Nygaard.

Det regjeringen nå vil ha på plass er en teknologitilpasset og teknologinøytral lov. Dette åpner for betydelige besparelser av både tid og penger:

• I dag skal dokumenter som må oppbevares lenge, utarbeides, signeres og oppbevares på papir. Her vil man sidestille elektroniske dokumenter med papir.

• Når et selskap skal gjennomføre generalforsamling, må aksjeeiere og selskapsledelse samles fysisk. Det nye lovforslaget åpner for elektronisk deltakelse på generalforsamling. Dette vil kunne gi store besparelser i form av reduserte kostnader tilknyttet frikjøp, reiseutgifter og tidsbruk tilknyttet avvikling.

Regjeringen ønsker også å fjerne revisjonsplikten for morselskap skal fjernes.

– Dette er en mulighet som i dag kun gjelder små aksjeselskaper. Dersom også morselskaper får muligheten til å velge bort revisjon, vil det kunne spare næringslivet for store summer sier advokat Nygaard og advokat Wright hos Advokathuset Just.

Forslaget til endringer i aksjelovgivningen skal behandles i nærings- og fiskerikomitéen, før saken sendes til Stortinget for endelig behandling.

2017-09-13T14:47:53+02:00